Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Dokładamy wszelkich trosk, aby chronić Twoje dane osobowe oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie przepisu ustawowego.

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku

ul. Kolonia 1; 19-300 Ełk

 

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Marta Lipa

iod@pzd.elk.pl

tel. 87 621 08 30

Cel przetwarzania danych osobowych:


 

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na PZD w Ełku w związku z prowadzeniem działalności jako powiatowej jednostki samorządowej Powiatu Ełckiego i realizacja zawartych umów -podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • podjęcie przez PZD w Ełku działań zmierzających do realizacji wniosku złożonego przez osobę, której dane dotyczą - podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a) RODO;

 • dochodzenie należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);

 • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

 • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie określonym w jej treści

Odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych w konsekwencji ich przetwarzania mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PZD w Ełku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PZD w Ełku;

 

 

Okres przetwarzania i przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 4. przenoszenia danych,

 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane przez Panią/Pana dane są:

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazywanie Pani/Pana danych

do krajów spoza EU/EOG:

 • dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą;

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przewarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

 

 

obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej.

 

 

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY


 

Informujemy, że w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób i mienia Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, stosuje monitoring wizyjny.

Monitoringiem objęty jest obszar zewnętrzny i wewnętrzny Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), informujemy:

1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, reprezentowany przez Dyrektora – Jana Wielgat, adres: ul. Kolonia 1; 19-300 Ełk; tel. 87 621 08 30, e-mail: sekretariat@pzd.elk.pl

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@pzd.elk.pl; tel. 87 621 08 30

3) Celem przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym - zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku oraz ochrona mienia.

4) Dane z monitoringu udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres do 30 dni od daty zarejestrowania, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 15 ust. 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późniejszymi zmianami)

7) Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Zasady funkcjonowania monitoringu reguluje Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku z dnia 14.01.2019 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego.