Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pzd.elk.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie i nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,
  • brak alternatywnych opisów i tytułów zdjęć i obrazków – trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań na stronie internetowej Powiatowego Zarząd Dróg w Ełku pewne dokumenty opublikowane są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł; są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt; opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji; opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adrian Kołnacki, adres poczty elektronicznej a.kolnacki@pzd.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 621 08 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

- Do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku prowadzi jedno wejście od strony ulicy i parkingu.

- Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie są pozbawione barier architektonicznych.

- W budynku nie ma windy: windy, pochylni, schodołaza.

2. Opis dostępnosci korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada trzy kondygnacje, szerokie korytarze, brak windy. N wysokim parterze  (siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku) brak toalety dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowychwyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed budynkiem zlokalizowane jest jedno miejsce dla niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia ograniczeń w tym zakresie.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku nie zapewnia osobie doświadczającej trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu dostępność tłumacza jezyka migowego